Všeobecné obchodné podmienky

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

Romana Nemcová
Nutričné poradenstvo & Life koučing

IČ:08643458
Adresa sídla: Holčovická 2925/4 , Praha 141 00
Adresa na doručovanie: Holčovická 2925/4 , Praha 141 00
Kontaktný telefón: +420 607 010 876
Kontaktný e-mail: info@uzdravtelo.sk
Internetová adresa: www.uzdravtelo.sk

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „VOP“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho, prevádzkovanom na internetovej adrese www.uzdravtelo.sk (ďalej tiež len „e-shop“ alebo „elektronický obchod“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
Predávajúci sa špecializuje na poskytovanie služieb, pre klientov, a to najmä v rozsahu poskytovania: poradenskej činnosti v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy, organizovanie prednášok a workshopov  (ďalej len „služby“).
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do záväzkového vzťahu s predávajúcim, pričom práva a povinnosti strán pri tomto vzťahu sa budú riadiť obsahom týchto VOP, prípadne osobitne uzavretej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, má sa zato, že má záujem o služby poskytované predávajúcim v prospech jej štatutárnych zástupcov, alebo zamestnancov.
Darčekový poukaz slúži na úhradu platby za službu predávajúcemu. Každý darčekový poukaz obsahuje popis služby alebo hodnotu vyjadrenú v eurách a unikátny kód.
Účelom týchto VOP je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim s cieľom zabezpečiť informovanosť kupujúceho o obojstranne záväzných podmienkach poskytovania služieb.
Tieto VOP resp. podmienky uvedené v týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu službu a kupujúci sa zaväzuje za túto službu zaplatiť dohodnutú cenu (ďalej aj ako „zmluva“ alebo „kúpna zmluva“).

II. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený objednať si službu, ktorá sa nachádza v aktuálnej ponuke služieb predávajúceho. Aktuálna ponuka služieb predávajúceho je verejne dostupná na internetovej adrese predávajúceho www.uzdravtelo.sk, ako aj v sídle predávajúceho.
Objednávku služby môže klient zrealizovať jednou z nasledovných foriem: osobne v sídle predávajúceho, telefonicky, e-mailom, elektronicky v e-shope; pričom zrealizovanie objednávky je úkonom smerujúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva je uzavretá včasným prijatím (akceptáciou) objednávky kupujúceho predávajúcim. O prijatí objednávky je kupujúci vyrozumený bezodkladne a to formou oznámenia, ktoré mu je doručené e-mailom.
Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje zabezpečiť kupujúcemu službu v dohodnutom čase, rozsahu a kvalite. Predávajúcemu vzniká súčasne právo žiadať od kupujúceho zaplatenie dohodnutej ceny služby.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny služieb, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho sú uvedené v eurách. Cenník služieb je verejne dostupný v e-shope, ako aj v sídle predávajúceho.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu službu za cenu platnú v čase objednania služby.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za službu.
Ceny služieb môže kupujúci uhradiť v hotovosti, platobnou kartou, bankovým prevodom na účet, darčekovým poukazom alebo na splátky.
Online platby pre nás zaisťuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platobná inštitúcia. Platby prebiehajú skrz platobnú bránu a sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Platba kartou
Najrýchlejší spôsob online platby. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum splatnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty, Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete pravdepodobne požiadaný o zadanie číselného kódu, ktorý obdržíte SMSkou od svojej banky.

Platba bankovým prevodom
Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu už len potvrdíte platobný príkaz. Po dokončení budete presmerovaný naspäť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite a bude bez odkladu pokračovať k realizácií objednávky.
Splátkový predaj realizuje predávajúci na základe spolupráce s partnerskou organizáciou a riadi sa pritom jej podmienkami, ktoré nemôže priamo ani nepriamo ovplyvniť a kupujúci je povinný ich akceptovať, ak sa rozhodne nakúpiť služby predávajúceho na splátky.

Kontaktné údaje na poskytovatela platobnej brány:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

IV. DODACIE PODMIENKY

Poskytnutie služby sa realizuje v sídle predávajúceho alebo v priestoroch spoločností, organizácií a zariadení, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo na mieste, na ktorom sa predávajúci a kupujúci vopred dohodnú.
Predávajúci zodpovedá za to, že služba bude kupujúcemu poskytnutá v primeranej kvalite. Kupujúci je oprávnený namietať kvalitu poskytovaných služieb bez zbytočného odkladu a to oznámením doručeným predávajúcemu.
Prístupové údaje do členských sekcií sú preposlané klientovi na email ihneď po pripísaní čiastky na náš účet.
Darčekové poukazy na poskytnutie služieb sú doručované elektronicky na zadanú e-mailovú adresu bezplatne. V prípade, že si kupujúci zvolí doručenie jedného alebo viacerých darčekových poukazov v tlačenej papierovej verzii na adresu, bude si predávajúci účtovať manipulačný poplatok vo výške 5 EUR.

V. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpy služby bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky tak môže urobiť najneskôr 48 hodín pred termínom poskytnutia služby.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpy darčekového poukazu cez internetovú stránku www.uzdravtelo.sk bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jeho doručenia elektronicky alebo poštou, pokiaľ darčekový poukaz nebol použitý. Najneskôr do 15 pracovných dní bude suma za vrátený darčekový poukaz odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať a to buď písomne listovou zásielkou alebo formou e-mailu na info@uzdravtelo.sk.

VI. PODMIENKY REKLAMÁCIE

V prípade, že kupujúci nie je spokojný s poskytnutou službou je oprávnený podať reklamáciu poštou na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na adresu info@uzdravtelo.sk.
Predávajúci vydá kupujúcemu o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Kupujúci má právo dostať kópiu reklamačného protokolu, v prípade využitia prostriedkov diaľkovej komunikácie vydá predávajúci potvrdenie rovnakým spôsobom a na rovnakú adresu, z akej bola reklamácia uplatnená.
V reklamácii je kupujúci povinný uviesť svoje meno a priezvisko, typ služby, e-mail uvedený pri konkrétnej objednávke a číslo objednávky a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie a čoho sa na jej základe domáha.
Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, má predávajúci právo vyzvať kupujúceho na ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenia informácií.
Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil. Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inom postupe a v tejto dobe predávajúci tiež vydá kupujúcemu informáciu o vybavení reklamácie a dobe jej trvania, a to v rovnakej forme ako bola doručená reklamácia.
V prípade oprávnenosti reklamácie navrhne predávajúci kupujúcemu možné riešenia reklamácie. Voľba navrhovaných spôsobov je na kupujúcom.
Reklamáciu môže predávajúci uznať ako oprávnenú alebo ju na základe výsledkov prešetrenia označí za neoprávnenú.
Pokiaľ predávajúci uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiaduci stav odstráni.
Pokiaľ predávajúci uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom bezodkladne zákazníka a na požiadanie zákazníka zašle písomné stanovisko o vybavení reklamácie.

VII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (www.economy.gov.sk), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (www.economy.gov.sk) a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie a vyhotoviť daňový doklad.
Kupujúci v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytuje Romana Nemcová ako prevádzkovateľovi osobných údajov dobrovoľný súhlas bez výhrad so spracúvaním osobných údajov kupujúceho v informačnom systéme Uzdrav Telo v rozsahu osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo na marketingové účely najmä na zasielanie reklamných oznámení – newsletterov Uzdrav Telo (ďalej aj ako “súhlas”). Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov Klient udeľuje na dobu neurčitú. Klient je oprávnený súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Klient vyhlasuje, že údaje poskytol dobrovoľne, je si vedomý dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a bol poučený o existencii jeho práv ako dotknutej osoby a bol informovaný v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. Zákona.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito VOP, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Tieto VOP nadobúdajú účinnosti dňa 01.11.2020.

cross