Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste mojím klientom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kto je správca?

Romana Nemcová, Holčovická 2925/4, 141 00, Praha 4, IČO 08643458 a som prevádzkovateľom stránok www.uzdravtelo.sk

Vaše osobné údaje zpracovávám ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho, a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

 

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

- budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,

- plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

- vám umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame / zpracovávam osobné údaje, ktoré nám / mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

- poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

- vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, adresa, platobné údaje nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy

 

- vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 

- marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailu a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

 

- pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. Remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedol inak.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

 

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing)

Facebook

Google

 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@uzdravtelo.sk . Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 15-tich dní, ako vaše osobné údaje zpracovávám a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akokoľvek sa zmenie vaše osobné údaje, budú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávám vaše údaje nepresne, myslíte si, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

 

Právo na prenositelnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje od seba / zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorý prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. Musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak nás najprv budete o tomto podozrení informovať, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciami, články či produktmi a službami vám zasielame, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov platia od 1.11.2020

cross